top of page

MUPAQA

ออฟฟิศ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ปี 2564

📁 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต​​

📁 หลักสูตรศิลปะการแสดง

📁 หลักสูตรดนตรี

📁 หลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

  • ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ

📑 Feedback Report หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต​​

📑 Feedback Report หลักสูตรศิลปะการแสดง

📑 Feedback Report หลักสูตรดนตรี

📑 Feedback Report หลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

bottom of page