เกี่ยวกับคณะ | คณะดนตรีและการแสดง

เกี่ยวกับคณะ

 

ความเป็นมา

การบริหารและการแบ่งส่วนงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะในปัจจุบัน

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) ซึ่งได้บัญญัติให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้าน ศิลปกรรม ดนตรี และการแสดง ตลอดจนทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหน่วยงานภายใน คือ 1) สํานักงานคณบดี  2) สํานักงานจัดการศึกษา และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและดําเนินการ ด้านการวิจัยทางวัฒนธรรมและศิลปะ ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และทำนุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ มีหน่วยงาน ภายใน คือ 1) สำนักงานผู้อํานวยการ 2) ฝ่ายวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ 3) ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ จากโครงสร้าง องค์กรและภารกิจหลัก จะเห็นได้ว่าในส่วนของภารกิจหลักมีส่วนที่สัมพันธ์กันมาก โดยเฉพาะด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีแนวนโยบายในการดําเนินการจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดงขึ้น โดยยกฐานะสาขาวิชา ดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรวมสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะดนตรีและการแสดง เพื่อให้ภารกิจหลักด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการจัดการ และสร้างงานได้ด้วยตนเอง พร้อมมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล   สามารถเพิ่มรายได้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการและ จัดการแสดง ภาคตะวันออก ในโครงสร้างองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ห้องแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม โรงละคร และหอแสดงดนตรีเพื่อประชาชน อุตสาหกรรมและธุรกิจบันเทิง และสามารถกํากับดูแลการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภาค อาเซียน เพื่อสร้างคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดินด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล พร้อมนําพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์

         จากการประเมินสภาพแวดล้อมทางการบริหาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตคณะ ฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี คือ ระหว่างปีงบประมาณ 2559 ถึงปีงบประมาณ 2563 โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพทางวิชาการ และการวิจัยของคณะฯ  ประเด็นดังกล่าวนี้ สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ ดังนี้ (อ่านต่อ)

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมหลัก

ปรัชญา 

ศิลปภิวัฒน์จากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญา

วิสัยทัศน์ 

ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยในระดับสากล
             คณะดนตรีและการแสดง โดยความเห็นชอบของคณาจารย์และบุคลากร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (ระหว่างปีงบประมาณ 2559 ถึง ปีงบประมาณ 2563 จากวิสัยทัศน์ข้างต้น สามารถอธิบายสาระสำคัญของจุดมุ่งหมายได้ ดังนี้

             ขุมปัญญาดนตรีและการแสดง หมายถึง การเป็นสถาบันด้านดนตรีและการแสดงที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์  พัฒนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรมด้วยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมวัฒนธรรมและสหศาสตร์ด้านดนตรีและการแสดง (Innovation from Tradition) เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชน 

             บนรากวิถีไทย หมายถึง การพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยและวิชาการด้านดนตรีและการแสดงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากแนวคิด  ความเชื่อ ประเพณี  ขนบนิยม และวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์  พัฒนา สืบสาน  สร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาผู้ชมและสังคมด้วยศิลปะให้วัฒนธรรมไทยคงอยู่  ทันสมัย  สามารถเชื่อมโยงกับชุมชน และสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง

             ในระดับสากล หมายถึง คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  การนำศิลปวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงกับบริบทในสังคมปัจจุบัน การเป็นศูนย์กลางด้านดนตรีและการแสดงในภูมิภาคอาเซียน

 

พันธกิจ
            จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดพันธกิจหลักภายใต้ภารกิจที่ต้องดำเนินการทั้ง 4 ด้าน   ประกอบด้วย     (1) วิชาการและการเรียนการสอน (2) การวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3) การบริการวิชาการแก่สังคม (4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การพัฒนาคณะ ฯ    ให้เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งตนเองได้
 

ค่านิยมหลัก
           คณะ ฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักเพื่อใช้ในการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรของคณะ ฯ เกิดความตระหนัก รู้ร่วมกันในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการและ วิจัยของคณะ ฯ ต่อไปในอนาคต โดยค่านิยมหลักของคณะ ฯ ประกอบด้วย 4 ประการสำคัญ ดังนี้

M : Merit  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ

U : Unity  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบ

P : Professional  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบรู้ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ด้วยระบบการวางแผน การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สูงสุด

A : Artistry  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 
 
002.jpg
003.jpg
001.jpg

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง