About Us

 

ความเป็นมา

การบริหารและการแบ่งส่วนงานของคณะดนตรีและการแสดง

และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะในปัจจุบัน

          คณะดนตรีและการแสดง และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) ซึ่งได้บัญญัติให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้าน ศิลปกรรม ดนตรี และการแสดง ตลอดจนทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหน่วยงานภายใน คือ 1) สํานักงานคณบดี  2) สํานักงานจัดการศึกษา และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและดําเนินการ ด้านการวิจัยทางวัฒนธรรมและศิลปะ ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และทำนุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ มีหน่วยงาน ภายใน คือ 1) สำนักงานผู้อํานวยการ 2) ฝ่ายวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ 3) ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ จากโครงสร้าง องค์กรและภารกิจหลัก จะเห็นได้ว่าในส่วนของภารกิจหลักมีส่วนที่สัมพันธ์กันมาก โดยเฉพาะด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีแนวนโยบายในการดําเนินการจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดงขึ้น โดยยกฐานะสาขาวิชา ดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรวมสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะดนตรีและการแสดง เพื่อให้ภารกิจหลักด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการจัดการ และสร้างงานได้ด้วยตนเอง พร้อมมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล   สามารถเพิ่มรายได้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการและ จัดการแสดง ภาคตะวันออก ในโครงสร้างองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ห้องแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม โรงละคร และหอแสดงดนตรีเพื่อประชาชน อุตสาหกรรมและธุรกิจบันเทิง และสามารถกํากับดูแลการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภาค อาเซียน เพื่อสร้างคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดินด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล พร้อมนําพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

15356702_1603764836598474_38340542336311

แผนยุทธศาสตร์

         จากการประเมินสภาพแวดล้อมทางการบริหาร รวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตคณะ ฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี คือ ระหว่างปีงบประมาณ 2559 ถึงปีงบประมาณ 2563 โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพทางวิชาการ และการวิจัยของคณะฯ  ประเด็นดังกล่าวนี้ สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ ดังนี้ (อ่านต่อ)

42059329_1916618025313152_51649452714984

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมหลัก

ปรัชญา 

ศิลปภิวัฒน์จากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญา

วิสัยทัศน์ 

ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงคู่ชุมชนภาคตะวันออก
            คณะดนตรีและการแสดง โดยความเห็นชอบของบุคลากร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง ปีงบประมาณ 2567 จากวิสัยทัศน์
ข้างต้น สามารถอธิบายสาระสำคัญของจุดมุ่งหมายได้ ดังนี้

             ขุมปัญญาดนตรีและการแสดง หมายถึง
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านดนตรี การแสดงและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตะวันออกด้วยงานวิจัย งานสร้างสรรค์  งานวิชาการ  ที่มีคุณภาพสามารถเชื่อมโยงคน องค์กร ชุมชนภาคตะวันออก และประเทศ

             คู่ชุมชนภาคตะวันออก หมายถึง  เรียนรู้ อนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้รากวิถีวัฒนธรรมให้คงอยู่  ทันสมัย  สามารถเชื่อมโยงกับชุมชน  สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง   และสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน

            

พันธกิจ
            จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดพันธกิจหลักภายใต้ภารกิจที่ต้องดำเนินการทั้ง 4 ด้าน   ประกอบด้วย     (1) วิชาการและการเรียนการสอน (2) การวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3) การบริการวิชาการแก่สังคม (4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การพัฒนาคณะ ฯ    ให้เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งตนเองได้
 

ค่านิยมหลัก
           คณะ ฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักเพื่อใช้ในการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรของคณะ ฯ เกิดความตระหนัก รู้ร่วมกันในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการและ วิจัยของคณะ ฯ ต่อไปในอนาคต โดยค่านิยมหลักของคณะ ฯ ประกอบด้วย 4 ประการสำคัญ ดังนี้

M : Merit  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ

U : Unity  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบ

P : Professional  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบรู้ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ด้วยระบบการวางแผน การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สูงสุด

A : Artistry  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

12308180_10205429599921894_4404298268594