top of page

วารสารสื่อวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการแสดง

Journal of Cultural Media and Creative Works in Music and Performing Arts

หัวข้อ

รายละเอียด

Image-empty-state.png

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น
ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม  พระประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ถวัลย์วงศ์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติภัณฑ์  ชิตเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  อุดมศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  โสภณสุวภาพ
อาจารย์ภัชภรชา  แก้วพลอย

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น
ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม  พระประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ถวัลย์วงศ์ศรี


บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์ภัชภรชา  แก้วพลอย

กองบริหารงาน
คณะกรรมการกำกับทิศทางและขับเคลื่อนงานวิชาการและวิจัย
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


เจ้าของ    
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20131  โทร 038102566 ต่อ 103


วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัยและการสร้างสรรค์ทางด้านสื่อวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการแสดง

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ และวิจัย ด้านสื่อวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการแสดง

  • เพื่อเป็นการบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้สู่สังคม 

  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดองค์ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และงานวิจัยทางด้านสื่อวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการแสดง

จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)
          วารสารสื่อวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการแสดง ยึดถือและปฏิบัติในหลักการของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ COPE (Committee On Publication Ethics) อย่างเคร่งครัด โดยวารสารมีแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมดังนี้

จริยธรรมของบรรณาธิการ (Editor)

          บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ทางแวดวงวิชาการ ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินบทความที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ประเมิน ผู้นิพนธ์ให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกองบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ และผู้ประเมิน ทั้งนี้ ในการพิจารณาประเมินบทความ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องปกปิดชื่อ สังกัด และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้นิพนธ์ไม่ให้ผู้ประเมินทราบ
 
จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewers)

          ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ หรือ ผู้ประเมินบทความต้องมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสำคัญของบทความ รวมถึงพิจารณาถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ จริยธรรม และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์หรือบทความให้แก่บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เมื่อผู้ประเมินทราบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ ผู้ประเมินควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ

จริยธรรมของผู้นิพนธ์ (Author)

          ผู้นิพนธ์ต้องจัดทำต้นฉบับบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ โดยต้องไม่ส่งบทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และไม่ส่งต้นฉบับซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น ต้นฉบับบทความที่เสนอจะต้องไม่มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดจริยธรรม และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ หากมีการพาดพิงผลงานของผู้อื่นจะต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสมในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทความด้วย หากมีการสนับสนุนเงินทุนการทำวิจัย ผู้นิพนธ์จะต้องระบุแหล่งชื่อทุน

จริยธรรมวิจัยในการทำวิจัย (Research Ethics)

          ผู้นิพนธ์ที่เสนอต้นฉบับบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยหรือการดำเนินการใด ๆ กับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง จะต้องได้รับการรับรองแล้ว โดยผู้นิพนธ์ต้องระบุเลขที่ใบรับรองและส่วนงานที่ออกใบรับรองนั้นลงใบบทความด้วย

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของบทความ

          1.  กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตอบรับการตีพิมพ์ ความรับผิด
              ชอบใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความคิดเห็นในบทความเป็นของผู้นิพนธ์เท่านั้น กอง
              บรรณาธิการไม่ต้องรับผิดชอบ
          2. วารสารสื่อวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการแสดงมีสิทธิ์ในการตี                    พิมพ์และพิมพ์ซ้ำ แต่ลิขสิทธิ์ของบทความยังคงเป็นของผู้นิพนธ์

ประกาศรับบทความ

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการตรวจ
หลักฐานการส่งและรูปแบบบทความ

ส่งบทความให้ผู้
ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ

กองบรรณาธิการ
ยืนยันการรับบทความ

ผ่านแต่ต้องแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ไม่ผ่าน

ผ่านแต่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไข

แก้ไขแล้วเสร็จ

จัดพิมพ์เผยแพร่

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
          1. ผู้เขียนต้องระบุประเภทของบทความว่าเป็นบทความประเภทใด เช่น บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือหรือผลงานด้านดนตรีและการแสดง ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น โดยส่งต้นฉบับของบทความในรูปแบบ MS Word และ PDF (ต้องส่งทั้ง 2 แบบ) มาที่ jcmcwmupa@gmail.com

          2. บทความต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ภาษาใดภาษาหนึ่ง) ความยาวของบทความทั้งหมดต้องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์ A4 โดยให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ด้านบน 3.75 ซม. ด้านล่าง 2.54 ซม. ด้านซ้าย 3.75 ซม. และด้านขวา 2.54 ซม. ใช้แบบอักษรมาตรฐาน TH Sarabun PSK ตลอดทั้งบทความ และมีส่วนประกอบของบทความที่สำคัญตามลำดับ ดังนี้
                    2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 pt ตัวพิมพ์ใหญ่ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยหลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง
                    2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ (Author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรปกติ ขนาด 14 pt  จัดต่อจากชื่อเรื่องชิดขวา ระบุข้อมูลเฉพาะชื่อ-นามสกุล โดยภาษาไทยบรรทัดที่ 1 และภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 2 ของผู้นิพนธ์เท่านั้น (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าและตำแหน่งทางวิชาการ) หากมีผู้นิพนธ์ร่วมจะต้องระบุให้ครบถ้วนถัดจากชื่อผู้เขียนหลักทุกรายการ
                    2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรปกติขนาด 16 pt จัดแนวพิมพ์แบบกระจายบรรทัด (Thai Distributed) ประกอบด้วย ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการหรือระเบียบวิธีวิจัยและผลการศึกษา จำนวนไม่เกิน 250 คำ สำหรับบทความภาษาอังกฤษไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย
                    2.4 คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt ไม่เกิน 3 คำ ใต้บทคัดย่อ
                    2.5 ตำแหน่งทางวิชาการ ต้นสังกัด และที่อยู่ของผู้นิพนธ์ (Affiliation) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรปกติ ขนาด 14 pt ในรูปแบบของเชิงอรรถใต้บทคัดย่อ กำกับด้วยเลข โดยระบุการศึกษาขั้นสูงสุดหรือตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และสังกัดของผู้นิพนธ์ พร้อมทั้งระบุจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) และหากมีผู้นิพนธ์ร่วม จะต้องระบุที่อยู่ สังกัด และอีเมลให้ครบถ้วนถัดจาก
ชื่อผู้นิพนธ์หลัก
                    2.6 เนื้อหา (Content) ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt จัดแนวพิมพ์แบบกระจายบรรทัด(Thai Distributed) หากเป็นบทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ บทนำ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตการศึกษาและ/ หรือข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) วิธีการดำเนินงานวิจัย ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ระบุชื่อของแหล่งทุนในกิตติกรรมประกาศ
                    2.7 รายการอ้างอิง (References) ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt จัดแนวพิมพ์แบบ
ชิดซ้ายโดยบรรทัดต่อมาของรายการเดียวกันจะต้องย่อหน้าเข้า 1.25 cm (1 Tab) รายการอ้างอิงภายในเนื้อหาตรงกับรายการอ้างอิงท้ายบทความครบถ้วนทุกรายการ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อ่านรายละเอียดรายการอ้างอิงเพิ่มเติม)

          3. ผู้นิพนธ์ต้องจัดเตรียมภาพประกอบ โดยจัดทำภาพประกอบเป็นไฟล์รูปภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF ความละเอียด 300-350 dpi และต้องระบุชื่อไฟล์ภาพให้ชัดเจน และเรียงไฟล์ภาพตามลำดับในเนื้อหาบทความ (แนบมาพร้อมบทความ)

          4. กรณีโน้ตเพลง ไม่ควรใช้การถ่ายเอกสารแบบตัดปะ ใช้พิมพ์ใหม่โดยใช้โปรแกรมสำหรับพิมพ์โน้ต เช่น โปรแกรม Sibelius หรือโปรแกรม Finale เป็นต้น

          5. ในกรณีที่เป็นบทความวิจัยที่มีการดำเนินงานหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ต้องแนบเอกสาร รับรองการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจากสถาบันที่มีการดำเนินการมาด้วย

          6. กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตอบรับการตีพิมพ์ ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความคิดเห็นในบทความเป็นของผู้นิพนธ์เท่านั้น กองบรรณาธิการไม่ต้องรับผิดชอบ

          7. บทความที่นำลงตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณา โดยผลการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นที่สุด

          8. มีสิทธิ์ในการตีพิมพ์และพิมพ์ซ้ำ แต่ลิขสิทธิ์ของบทความยังคงเป็นของผู้นิพนธ์
แบบฟอร์มเอกสาร

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง
          วารสารสื่อวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดรูปแบบการอ้างอิงโดยใช้การอ้างอิงตามรูปแบบการอ้างอิงสารสนเทศตามแบบ APA (7th edition) โดยผู้นิพนธ์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก การอ้างอิงสารสนเทศ “Publication Manual of the American Psychological Association” (7th Edition) 

bottom of page