MUPATeacher

เพื่อความรวดเร็วกรุณาใช้เครื่องมือค้นหา

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

อาจารย์บางส่วนเวลา

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

Artistic Director MUPA Dance troupe

อ. มารุต จิรชุติพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

อ. มารุต จิรชุติพร

-

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ผู้ช่วยจัดการ วงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ศานติ เดชคำรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.ศานติ เดชคำรณ

Conductor วงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ธนะรัชต์  อนุกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล

-

อ.นพพล จำเริญทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.นพพล จำเริญทอง

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.คณพศ วิรัตนชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.คณพศ วิรัตนชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด

อ.คอลิด มิดำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

อ.คอลิด มิดำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

-

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

-

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

คณบดี

ผศ.สันติ อุดมศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.สันติ อุดมศรี

-

อ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

-

ดร.สัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง