MUPATeacher

เพื่อความรวดเร็วกรุณาใช้เครื่องมือค้นหา

อ.นพพล จำเริญทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.นพพล จำเริญทอง

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

-

อ.คณพศ วิรัตนชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.คณพศ วิรัตนชัย

-

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ผู้ช่วยจัดการ วงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

-

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

ผศ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง

อ. มารุต จิรชุติพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

อ. มารุต จิรชุติพร

-

ดร.ณัฏฐนันธ์ เอื้อศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ดร.ณัฏฐนันธ์ เอื้อศิลป์

-

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง