MUPATeacher

เพื่อความรวดเร็วกรุณาใช้เครื่องมือค้นหา

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและธุรกิจ

ดร.สัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ดร.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

คณบดี

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ศานติ เดชคำรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.ศานติ เดชคำรณ

Conductor วงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

อ.คณพศ วิรัตนชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.คณพศ วิรัตนชัย

-

อ.นพพล จำเริญทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.นพพล จำเริญทอง

ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ผู้ช่วยจัดการ วงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้

ดร.ธนะรัชต์  อนุกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล

-

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

-

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.สันติ อุดมศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.สันติ อุดมศรี

-

อ.คอลิด มิดำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

อ.คอลิด มิดำ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

อ.ปภัสพล สว่างสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.ปภัสพล สว่างสุข

-

อ.มานิต เทพปฏิมาพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.มานิต เทพปฏิมาพร

-

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

อาจารย์บางส่วนเวลา

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

ผู้จัดการทีม MUPA Dance troupe

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

-

ดร.โคจิ นากาโน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.โคจิ นากาโน

-

ผศ.ดร.อาทรี วณิชตระกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ผศ.ดร.อาทรี วณิชตระกูล

-

อ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

อ.จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

-

อ.ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

-

อ.มโน วนเวฬุสิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

อ.มโน วนเวฬุสิต

-

อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

-