top of page

อ.ทรรศนันท์ธาร ประเสริฐวรชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี
Lecturer in the Music Department
音乐系讲师

-

-

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

-

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ข้อมูลจากระบบ E-Research Buu

บทความทางวิชาการ
ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ. (2566). การวอร์มเสียงร้องด้วยวิธีการบูรณาการศาสตร์กายบริหาร เพื่อเสริมกระบวนการคิเนสเตติก. วารสารวิพิธพัฒน์ศิลป์, 3(2), 33-46.

ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ, Subhakarn, B. (2022). The Use of Consonant Sounds in Vocalization: Background, Questions, and its Importance for Singing. Wipitpatanasilpa Journal of Arts, 2(1), 67-83.

bottom of page