top of page

อ.ทรรศนันท์ธาร ประเสริฐวรชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

-

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik

-

1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

-

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

-

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ข้อมูลจากระบบ E-Research Buu

บทความทางวิชาการ
ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ. (2566). การวอร์มเสียงร้องด้วยวิธีการบูรณาการศาสตร์กายบริหาร เพื่อเสริมกระบวนการคิเนสเตติก. วารสารวิพิธพัฒน์ศิลป์, 3(2), 33-46.

ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ, Subhakarn, B. (2022). The Use of Consonant Sounds in Vocalization: Background, Questions, and its Importance for Singing. Wipitpatanasilpa Journal of Arts, 2(1), 67-83.

bottom of page