top of page
no food.png
no pet.png
bin please.png

ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม

เข้าห้องซ้อมและโรงละคร

ห้ามนำสัตว์เลี้ยง
เข้าห้องซ้อม และโรงละคร

ช่วยกันรักษาความสะอาด

Profile Photo Logo.jpg

การกรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องอาคารสามารถใช้ได้เฉพาะเวลา 8:30-12:00 น.
นอกเหนือเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อขอใช้ห้องด้วยตนเองที่สำนักงานคณะดนตรีและการแสดงในเวลา 10:00-16:30 น.

Profilw.jpg

การกรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องอาคารสามารถใช้ได้เฉพาะเวลา 7:00-12:00 น.
นอกเหนือเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อขอใช้ห้องด้วยตนเองที่สำนักงาน MUPAC ในเวลา 13:00-16:30 น.

bottom of page