top of page

MUPADocument

SERVICE COVER.jpg

ติดต่อประสานงาน
ดำเนินงานเอกสารผ่าน LINE

รวดเร็ว เรียบง่าย

MUPAResearch

สำหรับนิสิต

327271898_706160804342093_948589562910016771_n.png

สำหรับอาจารย์

ประกาศทุน

(พื้นหลังโปร่งใส) ตราสัญลักษณ์ วช..png
(พื้นหลังโปร่งใส) ตราสัญลักษณ์ วช..png
(พื้นหลังโปร่งใส) ตราสัญลักษณ์ วช..png

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมุ่งมั่นการนำองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนในระบบวิจัยยอมรับในบทบาทการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การประเมินผลและการจัดการความรู้จากการวิจัย การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

281579828_1342637116228851_1464061634491366010_n.gif

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

จัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน

ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 
ดำเนินการเกี่ยวกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

Logo-MHESI_01_update_T_color.png

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)

ส่งเสริม  สนับสนุน  และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ  ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และสหวิทยาการ ดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา  และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือกำกับดูแลของรัฐมนตรี  รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือ  และดำเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

bottom of page