top of page
Gradient

CONTACT US

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง, ชลบุรี 20131

เบอร์โทรศัพท์: 038-102566 ต่อ 101 
Fanpage: facebook.com/MUPABUUofficial
Email: mupabuu@go.buu.ac.th

q0.png

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

bottom of page