MUPAAdministration

ดร.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

คณบดี

ดร.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง/สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและธุรกิจ

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

นายกฤษณะ สโมสร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและงานบริการ

นายกฤษณะ สโมสร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.นพพล จำเริญทอง

ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง

อ.นพพล จำเริญทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้

อ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อ.คอลิด มิดำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

อ.คอลิด มิดำ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์