MUPAAdministration

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

คณบดี

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผศ.คอลิด มิดำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.คอลิด มิดำ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ผศ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ชลธิกา บุญก่อเกื้อ

เลขานุการคณบดี

ชลธิกา บุญก่อเกื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อ.นพพล จำเริญทอง

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต และผู้รักษาการแทนประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง

อ.นพพล จำเริญทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

นายกฤษณะ สโมสร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
และงานบริการ

นายกฤษณะ สโมสร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ