top of page

ผศ.จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

-

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

ผศ.จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ จบการศึกษาปริญญาโทด้านการจัดการวัฒนธรรม มีประสบการณ์มากว่า10ปี ในคอพานีเต้นร่วมสมัยเเห่งเเรกในประเทศไทย. พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี่. ปัจจุบันสนใจงานเต้นศิลปะร่วมสมัยที่สื่อสารกับผู้ชมกา

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

การสร้างสรรค์ตราสินค้าบุคคลผ่านศิลปะการเล่าเรื่อง

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ข้อมูลจากระบบ E-Research Buu

bottom of page