top of page

ผศ.คณพศ วิรัตนชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

-

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

ผศ.คณพศ วิรัตนชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง-ออกแบบเพื่อการแสดง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีประสบการณ์ในการออกแบบสร้างสรรค์สำหรับการแสดง ทั้งในภาพยนต์ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอีเวนต์มากว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการการนำศิลปะด้านทัศนศิลป์มาใช้ร่วมกับงานศิลปะการแสดง

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. ศิลปะการแสดงสด (Performance Art)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการแสดงกับศิลปะการจัดวาง (Installation Art)
3. การออกแบบเครื่องแต่งกายกับงานศิลปะเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Art)
4. การออกแบบหุ่นและหน้ากาก
5. Object Theatre

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ข้อมูลจากระบบ E-Research Buu

bottom of page