top of page

ผศ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ จบปริญญาตรี การแสดงและการกำกับการแสดง ปริญญาโทการบริหารงานวัฒนธรรม ศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา สอนละครในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ทำงานละครทั้งในนักฐานะนักแสดงละครเวที นักเต้น และผู้กำกับการแสดง มากว่า ๒๐ ปี และยังเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง "กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์" กลุ่มคนที่สนใจทำงานด้านการพัฒนามนุษย์และชุมชน

มีความเชี่ยวชาญ ด้านการแสดง การกำกับการแสดง การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศิลปะและการละคร และสนใจงานวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และชุมชนผ่านกระบวนการสหศาสตร์: ศิลปะ การละคร วิทยาการเรียนรู้ และศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปัจจุบันยังทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมตะวันออกตามทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. ละครเพื่อการเรียนรู้ในมิติต่างๆ เช่น ละครพิพิธภัณฑ์ ละครในศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชน ละครในชุมชน
2. การพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
3. การวิจัยด้านละครและศิลปะเพื่อการดูแลสุขภาพ
4. การขับเคลื่อนชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมและการสร้างคนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
6. วิทยาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามิติความเป็นมนุษย์

bottom of page