ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

รณชัย รัตนเศรษฐ จบการศึกษาปริญญาเอก ด้านดนตรีวิทยา จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554 ในงานด้านวิชาการสนใจงานด้านมานุษยวิทยาดนตรีในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอิทธิพลดนตรีตะวันตกที่มีผลต่อการดนตรีในวัฒนธรรมดนตรีของไทย โดยมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ เคยเป็น Band Director และ Music Director ให้กับวงโยธวาทิตและวงดุริยางค์เครื่องลมชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายวง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาดนตรี รับผิดชอบในส่วนวิชาการด้านทฤษฏีดนตรี ประวัติดนตรี และระเบียบวิธีวิจัยงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. งานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านดนตรีไทยสากล
2. งานวิจัยด้านวัฒนธรรมดนตรีในท้องถิ่น
3. การสร้างงานดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
4. การบูรณาการงานวิจัยดนตรีกับศาสตร์อื่น เช่น การใช้ดนตรีกับผู้สูงอายุ การใช้ดนตรีบำบัด