top of page

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

คณบดี

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

รณชัย รัตนเศรษฐ จบการศึกษาปริญญาเอก ด้านดนตรีวิทยา จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554 ในงานด้านวิชาการสนใจงานด้านมานุษยวิทยาดนตรีในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอิทธิพลดนตรีตะวันตกที่มีผลต่อการดนตรีในวัฒนธรรมดนตรีของไทย โดยมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ เคยเป็น Band Director และ Music Director ให้กับวงโยธวาทิตและวงดุริยางค์เครื่องลมชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายวง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาดนตรี รับผิดชอบในส่วนวิชาการด้านทฤษฏีดนตรี ประวัติดนตรี และระเบียบวิธีวิจัยงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. งานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านดนตรีไทยสากล
2. งานวิจัยด้านวัฒนธรรมดนตรีในท้องถิ่น
3. การสร้างงานดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
4. การบูรณาการงานวิจัยดนตรีกับศาสตร์อื่น เช่น การใช้ดนตรีกับผู้สูงอายุ การใช้ดนตรีบำบัด

bottom of page