top of page

จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

   วารสารดนตรีและการแสดง ยึดถือและปฏิบัติในหลักการของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ COPE (Committee On Publication Ethics) อย่างเคร่งครัด โดยวารสารมีแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมดังนี้

จริยธรรมของบรรณาธิการ (Editor)

   บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีประเด็นที่น่าสน เป็นประโยชน์ทางแวดวงวิชาการ ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินบทความที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ประเมิน ผู้นิพนธ์ให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกองบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ และผู้ประเมิน ทั้งนี้ ในการพิจารณาประเมินบทความ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องปกปิดชื่อ สังกัด และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้นิพนธ์ไม่ให้

ผู้ประเมินทราบ
 

จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewers)

   ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ หรือ ผู้ประเมินบทความต้องมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสำคัญของบทความ รวมถึงพิจารณาถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ จริยธรรม และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์หรือบทความให้แก่บุคคล
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เมื่อผู้ประเมินทราบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ ผู้ประเมินควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ

จริยธรรมของผู้นิพนธ์ (Author)

   ผู้นิพนธ์ต้องจัดทำต้นฉบับบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ โดยต้องไม่ส่งบทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และไม่ส่งต้นฉบับซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น ต้นฉบับบทความที่เสนอจะต้องไม่มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดจริยธรรม และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ หากมีการพาดพิงผลงานของผู้อื่นจะต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสมในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทความด้วย หากมีการสนับสนุนเงินทุนการทำวิจัย ผู้นิพนธ์จะต้องระบุแหล่งชื่อทุน

จริยธรรมวิจัยในการทำวิจัย (Research Ethics)

   ผู้นิพนธ์ที่เสนอต้นฉบับบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยหรือการดำเนินการใด ๆ กับมนุษย์หรือ

สัตว์ทดลอง จะต้องได้รับการรับรองแล้ว โดยผู้นิพนธ์ต้องระบุเลขที่ใบรับรองและส่วนงานที่ออกใบรับรองนั้นลงใบบทความด้วย

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของบทความ
    1. กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตอบรับการตีพิมพ์ ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความคิดเห็นในบทความเป็นของผู้นิพนธ์เท่านั้น กองบรรณาธิการไม่ต้องรับผิดชอบ
   2. วารสารดนตรีและการแสดงมีสิทธิ์ในการตีพิมพ์และพิมพ์ซ้ำ แต่ลิขสิทธิ์ของบทความยังคงเป็
นของผู้นิพนธ์

bottom of page