ขั้นตอนการจัดทำวารสาร

ขั้นตอนการจัดทำวารสารดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอนการจัดทำวารสาร

ประกาศรับบทความ

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการตรวจ
หลักฐานการส่งและรูปแบบบทความ

ส่งบทความให้ผู้
ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ

กองบรรณาธิการ
ยืนยันการรับบทความ

จัดพิมพ์เผยแพร่

ผ่านแต่ต้องแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ไม่ผ่าน

ผ่านแต่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไข

แก้ไขแล้วเสร็จ