คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

ขั้นตอนการจัดทำวารสาร

ขั้นตอนการจัดทำวารสารดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรับบทความ

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการตรวจ
หลักฐานการส่งและรูปแบบบทความ

ส่งบทความให้ผู้
ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ

กองบรรณาธิการ ยืนยันการรับบทความ

จัดพิมพ์เผยแพร่

ผ่านแต่ต้องแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ไม่ผ่าน

ผ่านแต่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไข

แก้ไขแล้วเสร็จ