ขั้นตอนการจัดทำวารสาร

ขั้นตอนการจัดทำวารสารดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรับบทความ

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการตรวจ
หลักฐานการส่งและรูปแบบบทความ

ส่งบทความให้ผู้
ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ

กองบรรณาธิการ ยืนยันการรับบทความ

จัดพิมพ์เผยแพร่

ผ่านแต่ต้องแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ไม่ผ่าน

ผ่านแต่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไข

แก้ไขแล้วเสร็จ

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง