คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : mupaburapha@gmail.com

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ  วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

  บรรณาธิการที่ปรึกษา

     อาจารย์สัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์          คณบดีคณะดนตรีและการแสดง

  บรรณาธิการ

    ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  กองบรรณาธิการ

    รศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น              มหาวิทยาลัยรังสิต  
    ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ศรีสมุทร              มหาวิทยาลัยทักษิณ
    ผศ.ดร.ภาวไล  ตันจันทร์พงศ์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ผศ.ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ผศ.ดร.กมลธรรม  เกื้อบุตร           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่                      มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ดร.ณัฐชยา  นัจจนากุล                มหาวิทยาลัยมหิดล
    ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ำ                มหาวิทยาลัยบูรพา  
    Dr.Koji  Nakano                      มหาวิทยาลัยบูรพา        
    อ.กิตติภัณฑ์  ชิตเทพ                  มหาวิทยาลัยบูรพา

  กองจัดการวารสาร

    1. นายสุภัทรชัย  จีบแก้ว

    2. นายกฤษณะ  สโมสร

    3. นางสาวปาณิศา  กิมทรง

    4. นางสาววิสาขา   แซ่อุ้ย

    5. นายมารุต  จิรชุติพร

    6. นายมานพ  เกษประดิษฐ์

    7. นางสุกัญญา  จารุธัมโม