กองบรรณาธิการวารสารดนตรีและการแสดง

บรรณาธิการที่ปรึกษา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ
           
ที่ปรึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ ดำรุง                        

   ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

   รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

   รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

บรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัณฑ์  ชิตเทพ                

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

   นางสาววิสาขา  แซ่อุ้ย                                 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น             มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  ศรีสมุทร           มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล  ตันจันทร์พงศ์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม  เกื้อบุตร         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่               มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ณัฐชยา  นัจจนาวากุล                              มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ำ                                  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

กองจัดการวารสาร

นายสุภัทรชัย  จีบแก้ว                      

นายกฤษณะ  สโมสร                        

นายมารุต  จิรชุติพร                         

นางสุกัญญา  จารุธัมโม            

นายมานพ  เกตุประดิษฐ์           

นางสาวปาณิศา  ผลประพฤติ