กองบรรณาธิการวารสารดนตรีและการแสดง

ที่ปรึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ศ.พรรัตน์ ดำรุง            
    รศ.ดร.ขำคม พรประสิทธิ์        
    ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหิดล
    รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์        
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

บรรณาธิการที่ปรึกษา

    อ.สัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์  

บรรณาธิการ

    ผศ.ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ                

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

    อ.วิสาขา  แซ่อุ้ย

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

    รศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น              มหาวิทยาลัยรังสิต  
    ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ศรีสมุทร              มหาวิทยาลัยทักษิณ
    ผศ.ดร.ภาวไล  ตันจันทร์พงศ์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ผศ.ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ผศ.ดร.กมลธรรม  เกื้อบุตร           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ผศ.ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่                 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ดร.ณัฐชยา  นัจจนากุล                มหาวิทยาลัยมหิดล
    ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ำ                มหาวิทยาลัยบูรพา  
    Dr.Koji  Nakano                      มหาวิทยาลัยบูรพา        
    อ.กิตติภัณฑ์  ชิตเทพ                  มหาวิทยาลัยบูรพา

  กองจัดการวารสาร

    1. นายสุภัทรชัย  จีบแก้ว

    2. นายกฤษณะ  สโมสร

    3. นางสาวปาณิศา  กิมทรง

    4. นายมารุต  จิรชุติพร

    5. นายมานพ  เกษประดิษฐ์

    6. นางสุกัญญา  จารุธัมโม

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง