top of page

หลักเกณฑ์การเขียน

หลักเกณฑ์การเตรียมบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดนตรีและการแสดง

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

   1. ผู้เขียนต้องระบุประเภทของบทความว่าเป็นบทความประเภทใด เช่น บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือหรือผลงานด้านดนตรีและการแสดง ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น โดยส่งถึง
กองบรรณาธิการผ่านระบบ ThaiJo ประกอบด้วยต้นฉบับของบทความในรูปแบบ MS Word และ PDF (ต้องส่งทั้ง 2 แบบ)
   2. บทความต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ภาษาใดภาษาหนึ่ง) ความยาวของบทความทั้งหมดต้องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์ A4 โดยให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ด้านบน 3.75 ซม. ด้านล่าง 2.54 ซม. ด้านซ้าย 3.75 ซม. และด้านขวา 2.54 ซม. ใช้แบบอักษรมาตรฐาน TH Sarabun PSK ตลอดทั้งบทความ และมีส่วนประกอบของบทความที่สำคัญตามลำดับ ดังนี้
       2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 pt ตัวพิมพ์ใหญ่ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยหลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง
       2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ (Author) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรปกติ ขนาด 14 pt  จัดต่อจากชื่อเรื่องชิดขวา ระบุข้อมูลเฉพาะชื่อ-นามสกุล โดยภาษาไทยบรรทัดที่ 1 และภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 2 ของผู้นิพนธ์เท่านั้น (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าและตำแหน่งทางวิชาการ) หากมีผู้นิพนธ์ร่วมจะต้องระบุให้ครบถ้วนถัดจากชื่อผู้เขียนหลักทุกรายการ
       2.3 บทคัดย่อ (Abs
tract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรปกติขนาด 16 pt จัดแนวพิมพ์แบบกระจายบรรทัด (Thai Distributed) ประกอบด้วย ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการหรือระเบียบวิธีวิจัยและผลการศึกษา จำนวนไม่เกิน 250 คำ สำหรับบทความภาษาอังกฤษไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย
       2.4 คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt ไม่เกิน 3 คำ ใต้บทคัดย่อ
       2.5 ตำแหน่งทางวิชาการ ต้นสังกัด และที่อยู่ของผู้นิพนธ์ (Affiliation) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษรปกติ ขนาด 14 pt

ในรูปแบบของเชิงอรรถใต้บทคัดย่อ กำกับด้วยเลข  โดยระบุการศึกษาขั้นสูงสุดหรือตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และสังกัดของผู้นิพนธ์ พร้อมทั้งระบุจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) และหากมีผู้นิพนธ์ร่วม จะต้องระบุที่อยู่ สังกัด และอีเมลให้ครบถ้วนถัดจาก

ชื่อผู้นิพนธ์หลัก
       2.6 เนื้อหา (Content) ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt จัดแนวพิมพ์แบบกระจายบรรทัด(Thai Distributed) หากเป็นบทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ บทนำ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตการศึกษาและ/

หรือข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) วิธีการดำเนินงานวิจัย ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ระบุชื่อของแหล่งทุนในกิตติกรรมประกาศ
       2.7 รายการอ้างอิง (References) ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt จัดแนวพิมพ์แบบ
ชิดซ้ายโดยบรรทัดต่อมาของรายการเดียวกันจะต้องย่อหน้าเข้า 1.25 cm (1 Tab) รายการอ้างอิงภายในเนื้อหาตรงกับรายการอ้างอิงท้ายบทความครบถ้วนทุกรายการ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อ่านรายละเอียดรายการอ้างอิงเพิ่มเติม)
   3. ผู้นิพนธ์ต้องจัดเตรียมภาพประกอบ โดยจัดทำภาพประกอบเป็นไฟล์รูปภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF ความละเอียด 300-350 dpi และต้องระบุชื่อไฟล์ภาพให้ชัดเจน และเรียงไฟล์ภาพตามลำดับในเนื้อหาบทความ (แนบมาพร้อมบทความ)
   4. กรณีโน้ตเพลง ไม่ควรใช้การถ่ายเอกสารแบบตัดปะ ใช้พิมพ์ใหม่โดยใช้โปรแกรมสำหรับพิมพ์โน้ต เช่น โปรแกรม Sibelius หรือโปรแกรม Finale เป็นต้น
   5. ในกรณีที่เป็นบทความวิจัยที่มีการดำเนินงานหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ต้องแนบเอกสาร รับรองการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจากสถาบันที่มีการดำเนินการมาด้วย
   6. กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตอบรับการตีพิมพ์ ความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความคิดเห็นในบทความเป็นของผู้นิพนธ์เท่านั้น กองบรรณาธิการไม่ต้องรับผิดชอบ
   7. บทความที่นำลงตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณา โดยผลการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นที่สุด
   8. วารสารดนตรีและการแสดงมีสิทธิ์ในการตีพิมพ์และพิมพ์ซ้ำ แต่ลิขสิทธิ์ของบทความยังคงเป็นของผู้นิพนธ์

แบบฟอร์มเอกสาร

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง

วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดรูปแบบการอ้างอิงโดยใช้การอ้างอิงตาม
รูปแบบการอ้างอิงสารสนเทศตามแบบ APA (7th edition) โดยผู้นิพนธ์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
การอ้างอิงสารสนเทศ “Publication Manual of the American Psychological Association” (7th Edition)   ในกรณีที่การอ้างอิงไม่เป็นไปตามตัวอย่างนี้

ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง

bottom of page