บรรณาธิการแถลง

         วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีและการแสดง โดยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้ คือ ผู้ส่งงานวิชาการมาเผยแพร่ (นักวิชาการ นักวิจัย ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่ได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการด้านดนตรีและการแสดงมาแบ่งปัน เผยแพร่) ส่วนผู้รับ คือ ผู้อ่านที่มีความสนใจในงานด้านนี้ ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้เปิดช่องทางสำหรับการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซด์ของวารสารฯ เพื่อให้เกิดบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ ทางกองบรรณาธิการจึงมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้องค์ความรู้ด้านด้านดนตรีและการแสดงที่ผ่านสื่อกลางจากวารสารดนตรีและการแสดง ของคณะฯ ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

บรรณาธิการวารสารดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง