top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

รายวิชาเสรี / ศึกษาทั่วไป

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

bottom of page