top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

รายวิชาเสรี / ศึกษาทั่วไป

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

รายวิชาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

bottom of page