top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
photograph11_41662.png

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

วิชาเอก

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77230264

Media for Digital Experience

ผู้สอน:

อ.นัตพล ถ้ำมณี

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77220364

Creative Culture Program Production

ผู้สอน:

อ.มโน วนเวฬุสิต

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77110264

Digital Society

ผู้สอน:

อ.มโน วนเวฬุสิต

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77110664

Visual Montage

ผู้สอน:

อ.ณัฏฐพล อมรทัต

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77110564

Visual Technique

ผู้สอน:

อ.ณัฏฐพล อมรทัต

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77120564

Media and Creative Culture Business Model Creation

ผู้สอน:

อ.ศรีตรัง สารวัตร

ชั้นปีที่ 2

bottom of page