top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
photograph11_41662.png

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

วิชาเอก

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77335062

Music Production Management (การจัดการผลิตผลงานเพลง)

ผู้สอน:

อ.ธนพล ปิ่นแก้ว

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77120362

Experience Design การออกแบบประสบการณ์

ผู้สอน:

ผศ. คอลิด มิดำ/ดร.ณัฏฐนันธ์ เอื้อศิลป์

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77220264

Directing for Media Production การกำกับการแสดงสำหรับการผลิตสื่อ

ผู้สอน:

ผศ.คอลิด มิดำ

ชั้นปีที่ 2

bottom of page