top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

รายวิชาเสรี / ศึกษาทั่วไป

77920464

ปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น

ผู้สอน:

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี

ทุกชั้นปี

bottom of page