top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

รายวิชาเสรี / ศึกษาทั่วไป

77920564

สังคีตนิยม

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ทุกชั้นปี

77037859

การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม กลุ่ม 02

ผู้สอน:

อ.ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ชั้นปีที่ 3

77037859

การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม กลุ่ม 01

ผู้สอน:

อ.ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ชั้นปีที่ 3

77920364

วิชาวัฒนธรรมดนตรีไทยในวิถีชีวิต

ผู้สอน:

ผศ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ทุกชั้นปี

77037959

Arts and Creativity กลุ่ม 02

ผู้สอน:

อ.พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

ชั้นปีที่ 3

77037959

Arts and Creativity กลุ่ม 01

ผู้สอน:

อ.พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

ชั้นปี 2-3

77920464

ขลุ่ย : ปฎิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น (ขลุ่ย)

ผู้สอน:

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี

ทุกชั้นปี

77920464

ปฎิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น

ผู้สอน:

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี

ทุกชั้นปี

77320859

ดนตรีไทยในพุทธศาสนา

ผู้สอน:

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี

ทุกชั้นปี

bottom of page