top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
tragedy3_41677.png

สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

วิชาเอก

ศิลปะและการละคร

77421664

การฝึกฝนนักแสดง 2

ผู้สอน:

อ.สุมณฑา สวนผลรัตน์

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา/ศิลปะการละคร

77125159

การวิเคราะห์บทละคร

ผู้สอน:

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

นิสิตตกค้าง

วิชาเอก

ออกแบบและการแสดง

77537359

การแต่งหน้าสำหรับการแสดง

ผู้สอน:

อ.มานิต เทพปฏิมาพร

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

นาฏศิลป์

77410264

นาฏศิลปไทยมาตราฐาน

ผู้สอน:

อ.มานิต เทพปฏิมาพร

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

นาฏศิลป์

77410364

การเตรียมความพร้อมประกอบการแสดงนาฏศิลป์

ผู้สอน:

อ.มานิต เทพปฏิมาพร

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

นาฏศิลป์

77420464

การใช้อาวุธ

ผู้สอน:

อ.มานิต เทพปฏิมาพร

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์

77530359

เพลงหน้าพาทย์

ผู้สอน:

อ.มานิต เทพปฏิมาพร

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ศิลปะการแสดง

77410764

History and Theory of Theatre

ผู้สอน:

อ.เพียงดาว จริยะพันธุ์

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

771252

การผลิตและจัดการการแสดง

ผู้สอน:

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

ชั้นปีที่ 4

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

77320264

วรรณกรรมตะวันออกกับศิลปะการแสดงไทย

ผู้สอน:

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

ชั้นปีที่ 6

วิชาเอก

นาฏศิลป์และกำกับลีลา/ศิลปะการละคร

77520264

ศิลปะการแสดงกับการสร้างการเรียนรู้

ผู้สอน: