top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
tragedy3_41677.png

สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77236159

Theatre Criticism

ผู้สอน:

อ.มโน วนเวฬุสิต

ชั้นปีที่ 4

วิชาเอก

นาฏศิลป์และะกำกับลีลา

77420764

Dance Technique IV

ผู้สอน:

อ.ภคมน เหมะจันทร์

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์และะกำกับลีลา

77520264

ศิลปะการแสดงกับการเรียนรู้

ผู้สอน:

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์และะกำกับลีลา

77430864

การสร้างนาฏกรรม

ผู้สอน:

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

นาฏศิลป์และะกำกับลีลา

77410564

Dance Techniques II

ผู้สอน:

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

นาฏศิลป์และะกำกับลีลา

77330164

การพัฒนาแนวคิดสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง

ผู้สอน:

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77530364

ศิลปะการแสดงฐานชุมชน

ผู้สอน:

ผศ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77330164

การพัฒนาแนวคิดสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง

ผู้สอน:

ผศ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77420164

Thai Modern Dance นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่

ผู้สอน:

อ.นพพล จำเริญทอง

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77421364

Choreography I การกำกับลีลา 1

ผู้สอน:

อ.นพพล จำเริญทอง

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์ฯ

77310464

การเต้นขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Dance)

ผู้สอน:

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77421564

การเต้นสำหรับนักแสดง (Dance for actor)

ผู้สอน:

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

ชั้นปีที่ 2

bottom of page