top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
musical-note4_41676.png

สาขาวิชาดนตรี

วิชาเอก

ดนตรี

77431359

Music for Children

ผู้สอน:

อ.ธนกร วิริยาลัย

ชั้นปีที่ 3-4

วิชาเอก

ดนตรีสากล

77720664

ประวัติดนตรีตะวันตก 2

ผู้สอน:

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ขับร้องตะวันตก

77333959

การขับร้องตะวันตก 6

ผู้สอน:

อ.โสภณัฐ เหมหงษ์

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ขับร้องตะวันตก

77721864

ทักษะขับร้อง 4

ผู้สอน:

อ.โสภณัฐ เหมหงษ์

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ขับร้องตะวันตก

77711864

ทักษะขับร้อง 2

ผู้สอน:

อ.โสภณัฐ เหมหงษ์

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

ขับร้องตะวันตก

77721864

ทักษะขับร้อง 4

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ขับร้องตะวันตก

77711864

ทักษะขับร้อง 2

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

ขับร้องลูกทุ่ง

77338259

วรรณกรรมและการวิจารณ์เพลงลูกทุ่ง

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ทุกเครื่องมือ

77316159

Jazz Theory I

ผู้สอน:

อ.ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

ทุกชั้นปี

วิชาเอก

ขับร้อง

77324159

Pedagogy of Music Instruments and Voice Teaching I

ผู้สอน:

อ.ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ขับร้อง

77333959

Voice VI

ผู้สอน:

อ.ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ขับร้อง

77721864

Voice IV

ผู้สอน:

อ.ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

ชั้นปีที่ 2