top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
musical-note4_41676.png

สาขาวิชาดนตรี

วิชาเอก

ขับร้อง

77731164

Voice Skill VI

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ขับร้อง

77721864

Voice Skill IV

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ดนตรีสากล

77440659

Chorus VII

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 4

วิชาเอก

ดนตรีสากล

77410559

Jazz and Popular Music Ensemble II

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

นิสิตตกค้าง

วิชาเอก

ดนตรีสากล

77221359

Chorus III

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

นิสิตตกค้าง

วิชาเอก

ดนตรีไทย ดนตรีสากล

77610364

ขับร้องประสานเสียง-2

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

ขับร้องลูกทุ่ง

77832064

Vocal Idiom

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ดนตรีไทย

77721064

ทักษะดนตรีไทย 4

ผู้สอน:

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ดนตรีไทย

77720464

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย

ผู้สอน:

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ดนตรีไทย

77720364

วิชาแปรทำนองเพลงไทย

ผู้สอน:

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ดนตรีไทย

77711064

ทักษะดนตรีไทย 2

ผู้สอน:

ผศ.ดร.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

ดนตรี

77610464

Thai Classical Music Theory ทฤษฎีดนตรีไทย

ผู้สอน:

ผศ.ดร.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ชั้นปีที่ 1

bottom of page