top of page
ภาระงานทางวิชาการ

ภาระงานทางวิชาการ

download-logo-png.png

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์

สวัสดิการคณะดนตรีและการแสดง

สวัสดิการคณะดนตรีและการแสดง

download-logo-png.png

ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

การลา

การลา

download-logo-png.png

คู่มือการลาของบุคลากร

download-logo-png.png

แบบฟอร์มใบลา

download-logo-png.png

คู่มือการลาในระบบ e-leave

download-logo-png.png

แบบฟอร์มการยกเลิกวันลา

download-logo-png.png

ระบบ e-leave

การลาศึกษาต่อภายในประเทศ

การลาศึกษาต่อภายในประเทศ

download-logo-png.png

คู่มือการลาศึกษาต่อภายในประเทศ

download-logo-png.png

ขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ