ภาระงานทางวิชาการ

download-logo-png.png

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์

 

สวัสดิการคณะดนตรีและการแสดง

download-logo-png.png

ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

การลา