ภาระงานทางวิชาการ

 

สวัสดิการคณะดนตรีและการแสดง

download-logo-png.png

แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการ 

download-logo-png.png

ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

การลา

download-logo-png.png

คู่มือการลาของบุคลากร

download-logo-png.png

แบบฟอร์มใบลา

download-logo-png.png

คู่มือการลาในระบบ e-leave

download-logo-png.png

แบบฟอร์มการยกเลิกวันลา

download-logo-png.png

ระบบ e-leave

 

การลาศึกษาต่อภายในประเทศ

download-logo-png.png

คู่มือการลาศึกษาต่อภายในประเทศ

download-logo-png.png

ขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ

download-logo-png.png

สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา

download-logo-png.png

สัญญาอนุญาตให้พนักงานและลูกจ้างไปศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ

 

ระบบสารสนเทศ

download-logo-png.png

ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ

download-logo-png.png

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(E-Document) **กรุณาเปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต Internet Explorer**

download-logo-png.png

ระบบอนุมัติโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

download-logo-png.png

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)

download-logo-png.png

ระบบ e-Meeting

download-logo-png.png

ระบบงาน Google Drive

คณะดนตรีและการแสดง

 

ขั้นตอนการทำงาน

download-logo-png.png

ระบบการติดตามการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย

download-logo-png.png

ขั้นตอนการทำงานการจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศ

download-logo-png.png

ระบบการติดตามงานประชุม อบรม สัมมนา และการแจ้งเตือน