top of page

สำหรับกรรมการ: สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย)

เครื่องมือ/กลุ่ม:
ขลุ่ยเพียงออ
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
นายณภัทร ปังอุทา
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
เครื่องมือ/กลุ่ม:
ขับร้องเพลงไทย
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
นางสาวกนกพิชญ์ กรงทอง
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
เครื่องมือ/กลุ่ม:
ระนาดเอก
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
นายกฤษตฤณ บุญรพีภัทร
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
เครื่องมือ/กลุ่ม:
ซออู้
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
นางสาวนันทิชา ดีรัศมี
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
เครื่องมือ/กลุ่ม:
ฆ้องวงใหญ่
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
นางสาวพิมลพรรณ วิเชียร
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
เครื่องมือ/กลุ่ม:
ซออู้
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
นางสาวนวรัตน์ บุญมาก
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
เครื่องมือ/กลุ่ม:
ขับร้องเพลงไทย
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
อมรรัตน์ นาคประดิษฐ์
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
bottom of page