top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
musical-note4_41676.png

สาขาวิชาดนตรี

วิชาเอก

ดนตรีสากล

77221159

ทฤษฎีการประสานเสียง 1

ผู้สอน:

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ดนตรี

77610264

หลักดนตรีสากลเบื้องต้น

ผู้สอน:

อ.ทรงวรธรรม สมกอง

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

ดนตรีสากล

77431359

ดนตรีสำหรับเด็ก Music for Children

ผู้สอน:

อ.ธนกร วิริยาลัย

ชั้นปีที่ 4

วิชาเอก

เครื่องมือเอกขับร้องลูกทุ่ง

77711764

ทักษะขับร้อง 1

ผู้สอน:

อ.น้ำฝน สาธารณพร

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

ขับร้องลูกทุ่ง

77731464

ทักษะขับร้อง 5 (กลุ่มเครื่องมือขับร้องลูกทุ่ง)

ผู้สอน:

อ.น้ำฝน สาธารณพร

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ดนตรีสากล

77221159

Theory of Harmony I

ผู้สอน:

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

นิสิตตกค้าง

วิชาเอก

ขับร้องลูกทุ่ง

77721764

ทักษะขับร้อง 3

ผู้สอน:

อ.น้ำฝน สาธารณพร

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ขับร้องลูกทุ่ง

77348059

การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 7

ผู้สอน:

อ.น้ำฝน สาธารณพร

ชั้นปีที่ 4

วิชาเอก

เครื่องมือเอกขับร้อง

77343859

ขับร้องตะวันตก 7

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 4

วิชาเอก

เครื่องมือเอกขับร้อง

77731464

ทักษะขับร้อง 5

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

เครื่องมือเอกขับร้อง

77721764

ทักษะขับร้อง 3

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ดนครีสากล

77610164

การขับร้องประสานเสียง 1

ผู้สอน:

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ชั้นปีที่ 1

bottom of page