โครงสร้างองค์กร

คณะดนตรีและการแสดง

สำนักงานคณบดี

สำนักงาน

จัดการศึกษา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

วัฒนธรรมและศิลปะ

สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

บัณฑิตศึกษา

โครงสร้างการบริหาร

นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

คณบดีคณะดนตรีและการแสดง

คณะกรรมการประจำคณะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม
และการจัดการเรียนรู้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และการพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารองค์กร

และกิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษาและกิจการพิเศษ

ประธานสาขาดนตรี

ประธานสาขาศิลปะการแสดง

- Buu Performing Art Center

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานบริการธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิง

- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

- บริการวิชาการ

- งานบริการชุมชน

- งานพัฒนานิสิต

- งานบริการวิชาการดนตรีและการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป

- งานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

สำนักงานคณบดี

 • งานบริหารทั่วไป

 • งานการเงินและพัสดุ

 • งานนโยบายและแผน

 • งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

 • งานวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานจัดการศึกษา

 • งานทะเบียนและการจัดการเรียนการสอน

 • งานบัณฑิตศึกษา

 • งานผลิตตำราและเอกสารวิชาการ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ

 • งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 • งานวารสารวิชาการ

 • งานบริการวิชาการ

 • งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 • งานบริหารโครงการและจัดการแสดง

 • Company in Wall