top of page

อัมพร ขำภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ

สำนักงานคณบดี

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

038-102566 ต่อ 101

อัมพร ขำภู่ จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

งานสารบรรณ
- ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานบุคคล
- งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
- งานสวัสดิการ

bottom of page