MUPAPersonnel

เพื่อความรวดเร็วกรุณาใช้เครื่องมือค้นหา

นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

ดร.ชลันดา พันธ์พานิช

สำนักงานการศึกษา

ดร.ชลันดา พันธ์พานิช

เจ้าหน้าที่วิจัย

นายมานพ เกษประดิษฐ์

สำนักงานการศึกษา

นายมานพ เกษประดิษฐ์

นักวิชาการดนตรีและการแสดง / MUPA Dance Troupe Company Manager

นางสาวบุษกร มณีสุธรรม

สำนักงานคณบดี

นางสาวบุษกร มณีสุธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุกัญญา จารุธัมโม

สำนักงานคณบดี

นางสุกัญญา จารุธัมโม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนัยนา เปรมประเสริฐ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางสาวนัยนา เปรมประเสริฐ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นายธนพล ปิ่นแก้ว

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

นายธนพล ปิ่นแก้ว

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

นายชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

สำนักงานการศึกษา

นายชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ผู้ช่วยสอน

นายสุภัทรชัย จีบแก้ว

สำนักงานการศึกษา

นายสุภัทรชัย จีบแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปาณิศา กิมทรง

สำนักงานคณบดี

นางสาวปาณิศา กิมทรง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายมารุต จิรชุติพร

สำนักงานคณบดี

นายมารุต จิรชุติพร

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

นางสาวผกา มีสกุล

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางสาวผกา มีสกุล

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นายวีระวัฒน์ เสริมศรี

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

นายวีระวัฒน์ เสริมศรี

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

สำนักงานการศึกษา

นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

ผู้ช่วยสอน

นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ

สำนักงานคณบดี

นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอัมพร ขำภู่

สำนักงานคณบดี

นางสาวอัมพร ขำภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางยัง ปัดคำ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางยัง ปัดคำ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นายอุทัย ขาวสำลี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นายอุทัย ขาวสำลี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด