MUPAPersonnel

เพื่อความรวดเร็วกรุณาใช้เครื่องมือค้นหา

ดร.ชลันดา พันธ์พานิช

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ

ดร.ชลันดา พันธ์พานิช

เจ้าหน้าที่วิจัย

นายชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

สำนักงานการศึกษา

นายชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ผู้ช่วยสอน

นายวีระวัฒน์ เสริมศรี

สำนักงานการศึกษา

นายวีระวัฒน์ เสริมศรี

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

นางสาวบุษกร มณีสุธรรม

สำนักงานคณบดี

นางสาวบุษกร มณีสุธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุกัญญา จารุธัมโม

สำนักงานคณบดี

นางสุกัญญา จารุธัมโม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนัยนา เปรมประเสริฐ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางสาวนัยนา เปรมประเสริฐ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (Performing Arts Center)

นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

สำนักงานการศึกษา

นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

ผู้ช่วยสอน

นายสุภัทรชัย จีบแก้ว

สำนักงานการศึกษา

นายสุภัทรชัย จีบแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปาณิศา กิมทรง

สำนักงานคณบดี

นางสาวปาณิศา กิมทรง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายมารุต จิรชุติพร

สำนักงานคณบดี

นายมารุต จิรชุติพร

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

นางสาวผกา มีสกุล

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางสาวผกา มีสกุล

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นายธนพล ปิ่นแก้ว

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (Performing Arts Center)

นายธนพล ปิ่นแก้ว

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

นายมานพ เกษประดิษฐ์

สำนักงานการศึกษา

นายมานพ เกษประดิษฐ์

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ

สำนักงานคณบดี

นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอัมพร ขำภู่

สำนักงานคณบดี

นางสาวอัมพร ขำภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางยัง ปัดคำ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางยัง ปัดคำ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นายอุทัย ขาวสำลี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นายอุทัย ขาวสำลี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง