top of page

MUPAPersonnel

เพื่อความรวดเร็วกรุณาใช้เครื่องมือค้นหา

ธนพล ปิ่นแก้ว

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

ธนพล ปิ่นแก้ว

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

สำนักงานการศึกษา

ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ผู้ช่วยสอน

สุภัทรชัย จีบแก้ว

สำนักงานการศึกษา

สุภัทรชัย จีบแก้ว

นักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการ

ชลธิกา บุญก่อเกื้อ

สำนักงานคณบดี

ชลธิกา บุญก่อเกื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สุภาภรณ์ เฉยศิริ

สำนักงานคณบดี

สุภาภรณ์ เฉยศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผกา มีสกุล

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

ผกา มีสกุล

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

อุทัย ขาวสำลี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

อุทัย ขาวสำลี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

วีระวัฒน์ เสริมศรี

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

วีระวัฒน์ เสริมศรี

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

สำนักงานการศึกษา

พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

ผู้ช่วยสอน

ดร.ชลันดา พันธ์พานิช

สำนักงานคณบดี

ดร.ชลันดา พันธ์พานิช

เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับชำนาญการ

ปาณิศา ผลประพฤติ

สำนักงานคณบดี

ปาณิศา ผลป