บุคลากร | คณะดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

บุคลากร

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์นพพล จำเริญทอง

ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

(นาฏศิลป์ไทย)

อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการแสดง

(กำกับลีลา)

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

การแสดง/ศิลปะการละครศึกษา

อาจารย์คณพศ วิรัตนชัย

ออกแบบเพื่อการแสดง

อาจารย์วิสาขา แซ่อุ้ย

การแสดง
(อาจารย์บางส่วนเวลา)

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

ศิลปะการแสดงร่วมสมัย

อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

กำกับการแสดง/ละครเพื่อการเรียนรู้

อาจารย์มานิต เทพปฏิมาพร

นาฏศิลป์ไทย

ผศ.ดร.อาทรี วณิชตระกูล

กำกับการแสดง/การเขียนบทละคร

อาจารย์จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธุ์

กำกับลีลา

อาจารย์คอลิด มิดำ

การแสดง/ละครชุมชน

อาจารย์มโน วนเวฬุสิต

เลขานุการสาขาวิชาศิลปะการแสดง

การผลิตภาพยนตร์/การวิจารณ์ภาพยนตร์

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล

ประธานสาขาวิชาดนตรี

(ดนตรีสมัยนิยม)

อาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี /
เลขานุการสาขาวิชาดนตรี

ดนตรีไทย

ผศ.ศานติ เดชคำรณ

การอำนวยเพลง

อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ

ดนตรีสมัยนิยม

Dr. Koji Nakano

การประพันธ์เพลง

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

การแสดงดนตรี

อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

การแสดงดนตรี

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

(ดนตรีไทย/การวิจัยทางวัฒนธรรม)

ผศ.สันติ อุดมศรี

ดนตรีไทย

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

การวิจัยทางดนตรี

อาจารย์ปภัสพล สว่างสุข

ดนตรีสมัยนิยม

อาจารย์ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

ขับร้องตะวันตก

อาจารย์ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

(อาจารย์บางส่วนเวลา)

 

สำนักงานคณบดี

นางสาวบุษกร มณีสุธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสุกัญญา จารุธัมโม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัมพร ขำภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปาณิศา กิมทรง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

สำนักงานการจัดการศึกษา

นายกฤษณะ สโมสร

นักวิชาการศึกษา

นายสุภัทรชัย จีบแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นายวีรวัฒน์ เสริมศรี

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

นายมานพ เกษประดิษฐ์

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

(อาจารย์พิเศษ)

นายธนพล ปิ่นแก้ว

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

 

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

นางสาวชลันดา พันธุ์พานิช

เจ้าหน้าที่วิจัย

ฝ่ายธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิง

นายมารุต จิรชุติพร

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png