top of page
LOGO (สำหรับพื้นสีเข้ม).png

BUU WIND SYMPHONY
วงดุริยางค์เครื่องลม แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

              วงดุริยางค์เครื่องลม แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งเป็นปีที่สองที่เปิดรับนิสิตวิชาเอกดนตรีสากลสาขาดุริยางคศาสตร์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘) ในการจัดตั้งวงครั้งแรกมีจำนวนสมาชิกประมาณ ๑๗ คน โดยอาจารย์รณชัย รัตนเศรษฐ เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งวงมีอาจารย์ศานติ เดชคำรณ และ อาจารย์ปภัสพล สว่างสุข เป็นที่ปรึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตในเครื่องมือเอกประเภทเครื่องลม และเครื่องเพอร์คัสชั่น ได้มีวงไว้สำหรับฝึกซ้อมทักษะการบรรเลงรวมวง (Band Ensemble) จึงเน้นหนักในการบรรเลงแบบนั่งบรรเลงเป็นหลัก (Concert Band) เนื่องจากเริ่มมีนิสิตประเภทเครื่องเพิ่มมากขึ้น (นิสิตรุ่น ๑ มีเครื่องลมเพียง ๘ คน) และพอที่จะจัดตั้งวงให้บรรเลงได้ครบแนวเสียงโดยใช้สถานที่บริเวณดาดฟ้าชั้น ๕ ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมวง จนสามารถบรรเลงเพลงพิธีการ และเพลงประเภทไลท์มิวสิค อย่างง่ายๆ ได้ในช่วงแรก
              เริ่มออกบรรเลงต่อสาธารณะชนครั้งแรก ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในงาน “เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช” (วันพ่อแห่งชาติ) ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำหน้าที่บรรเลงเพลงเกียรติยศในพิธีการของงานที่หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นความแปลกใหม่ในขณะนั้นที่มีเสียงเพลงจากวงดนตรีตะวันตกมาบรรเลงในงาน ซึ่งโดยปกติจะเป็นวงดนตรีไทยแบบแผนทำหน้าที่มาโดยตลอด จึงมีการแบ่งหน้าที่บรรเลงในงาน และตั้งแต่นั้นได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน
              จากการออกบรรเลงต่อสาธารณชนครั้งแรกในงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีต่อมา พ.ศ.๒๕๔๘ ศาสตราอาจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมป์ (อธิการบดีในขณะนั้น) จึงได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม โดยให้ทางสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดทำโคตรการจัดตั้ง “วงดุริยางค์เครื่องลม แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา” ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำให้วงมีเครื่องดนตรีที่จำเป็นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องเพอร์คัสชั่น และเครื่องลมทองเหลืองขนาดใหญ่ เป็นต้น วงจึงมีความสมบูรณ์และสามารถขยายขนาดวงขึ้นเป็นวงขนาด ๓๐ ชิ้นในเวลาต่อมา นอกจากนั้นยังได้บุคลากรเพิ่มเติม คือ อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ มาทำหน้าที่ผู้ควบคุมวง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘-ปัจจุบัน เนื่องจากอาจารย์รณชัย ไปศึกษาต่อ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จึงเป็นปีที่ก่อตั้งวงอย่างเป็นทางการ และเป็นช่วงที่วงดุริยางค์เครื่องลม แห่งมหาวิทยาลัยบูรพาเริ่มสมบูรณ์ขึ้น และมีการนำเสนอผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
   
ผลงาน

พ.ศ.๒๕๔๘ คอนเสิร์ตฉลองครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๔๙

พ.ศ.๒๕๕๒ คอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีและการแสดง “Classic meet Pop”

พ.ศ.๒๕๕๓ คอนเสิร์ตสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

“The Celebration Grate Moment 1st คอนเสิร์ตดนตรีในสวน”

พ.ศ.๒๕๕๔ คอนเสิร์ตสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

“The Celebration Grate Moment 2nd”

พ.ศ.๒๕๖๐ เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand International Wind Ensemble Compettition 

              วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารวิทยาลัยเป็นอย่างดีมาตลอด และผลงานการแสดงคอนเสิร์ตทำให้ดนตรีคลาสสิกเริ่มเข้ามาเป็นบทบาทในสังคมของชาวบางแสน และในภาคตะวันออก เห็นได้จากจำนวนผู้ชมที่มีจำนวนมาก ขึ้นเมื่อจัดการแสดง และเริ่มมีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งกิจกรรมการดนตรีของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยขณะเดียวกันคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยบูรพาก็ได้จัดตั้งขึ้น และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันขับร้องประสานเสียงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งผลงานด้านดนตรี การแสดง และนาฏศิลป์ ที่สาขาดนตรีและการแสดงได้ลำดับการจัดทำโครงการการแสดงประเภทสาขาสู่สาธารณะชน และเห็นถึงความสำคัญของศิลปะที่มีบทบาทต่อสังคมในบางแสน จังหวัดชลบุรี และในภาคตะวันออก 

              ปัจจุบันวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิยาลัยบูรพา ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบรรเลงของนิสิตเอกเครื่องลมและเครื่องกระทบของคณะดนตรีและการแสดง ภายใต้การควบคุมวงของ ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

Facebook_Logo_(2019).png

Follow BUU WIND SYMPHONY

on Facebook Page

OUR TEAM

Conductor/Manager

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

DSC08359_edited.jpg
bottom of page