top of page

รายชื่อผู้ส่งข้อมูล(รอบคัดเลือก)

วันที่ส่งข้อมูล
ชื่อผู้สมัคร
สถาบันการศึกษา
23/09/2023
รัชชานนท์ จันทสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19/09/2023
นายสุรภัทร บุญอนันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา
16/09/2023
พรลภัส หวังจิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15/09/2023
ทักษิณา เจือจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
13/09/2023
พิทยารัตน์ เสนสอน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
bottom of page