การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

LOGO41.png

สมัครออนไลน์

ระดับประถมศึกษา

วงอังกะลุง ประถมศึกษา

การบรรเลงระนาดเอก ประถมศึกษา

วงเครื่องสาย ประถมศึกษา

การบรรเลงขิม ประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

วงปี่พาทย์ไม้นวม มัธยมศึกษา

การเดี่ยวระนาดเอก มัธยมศึกษา

การเดี่ยวจะเข้ มัธยมศึกษา

การเดี่ยวขับร้อง มัธยมศึกษา

วงอังกะลุง มัธยมศึกษา

การเดี่ยวระนาดทุ้ม มัธยมศึกษา

การเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ มัธยมศึกษา

การเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ มัธยมศึกษา

วงเครื่องสาย มัธยมศึกษา

การเดี่ยวซอด้วง มัธยมศึกษา

การเดี่ยวขิม มัธยมศึกษา