top of page

สำหรับกรรมการ: สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์และกำกับลีลา)

ประเภทผู้สมัคร:
TCAS1
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
ธัญญารัตน์ ร่มเย็น
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS1
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
ปรัตถกร ศรีทองใบ
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS1
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
สุชัญญา จันคง
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS1
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
จุฬารัตน์ พิมเก
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS1
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
ภัคพล แก้วสง่า
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS1
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
มริดา กุมาร์
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS1
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
วรณัน ทวีเฮงวัฒนะ
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS1
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
ณรงค์ ทานนท์
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS1
ชื่อ-นามสกุล