สำหรับกรรมการ: สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์และกำกับลีลา)