top of page

สำหรับกรรมการ: สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์และกำกับลีลา)

ประเภทผู้สมัคร:
TCAS4
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
นายวงศธร กรรเจียก
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS4
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
ณัฐกานต์ กาญจนอุทัยศิริ
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS4
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
ธนดล รัตนไพศาล
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
ประเภทผู้สมัคร:
TCAS4
ชื่อ-นามสกุล
Portfolio
อัครพล ภู่ประสงค์
กรณีผู้สมัครไม่ได้ Upload - Portfolio จะดาวน์โหลดไม่ได้
Video 1
bottom of page