รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย        :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
            ภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Arts Program in Media Production and Creative Culture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
            ชื่อปริญญาภาษาไทย        :    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์)
            ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Arts (Media Production and Creative Culture Management)
            อักษรย่อภาษาไทย           :    ศศ.บ (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์)
            อักษรย่อภาษาอังกฤษ       :    B.A. (Media Production and Creative Culture Management)


ปรัชญาของหลักสูตร      “หลักสูตรนี้มุ่งผลิตนักจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมร่วมสมัย เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
ในการผลักดันตนเองให้เป็นพลเมืองที่นำความรู้ทางวิชาชีพของตนเองมาใช้ประโยชน์กับประเทศชาติและสังคม
            2. มีความรู้ในหลักวิชาด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
            3. มีทักษะทางปัญญาในการพัฒนาให้เกิดภูมิปัญญาในการใช้วัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ ที่มองเห็นโอกาส
ในการนำคุณค่าของวัฒนธรรมมาแปลงให้เกิดมูลค่าต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้
            4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในบริบทที่แตกต่างกันในด้านความคิดและวัฒนธรรม
            5. มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างให้เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนมีทักษะในการรู้เท่าทันดิจิทัล
            6. มีทักษะในการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีทักษะในการบริหารงานด้านสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

             1. ผู้อำนวยการผลิตดนตรี การแสดงสด ละคร รายการหรืองานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ

             2. ผู้จัดการกองถ่ายละคร ภาพยนตร์และรายการ
             3. ผู้จัดการศิลปิน
             4. ผู้จัดการโรงละครและพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
             5. ผู้บริหารโครงการอีเวนต์และโครงการด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
             6. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ดนตรี การแสดงและสื่อจากวัฒนธรรม
             7. นักจัดการและพัฒนาเนื้อหาในสื่อ
             8. ผู้ประสานงานกองถ่ายละคร ภาพยนตร์และรายการ
             9. ผู้ประสานงานการผลิตการแสดงสด อีเวนต์และโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง