รายละเอียดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อหลักสูตร

             ภาษาไทย      :   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

             ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

             ชื่อปริญญาภาษาไทย       :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)

             ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)

             อักษรย่อภาษาไทย          :   ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)

             อักษรย่อภาษาอังกฤษ      :   B.F.A (Performing Arts)

 

ปรัชญาของหลักสูตร    

“สร้างบัณฑิตผู้มีคุณธรรม เข้าใจศิลปะ บูรณาการองค์ความรู้ เพื่ออนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสู่สากล”

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

             1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่นอย่างสม่่าเสมอ

             2. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงในหลายบริบทและสามารถนำมาปรับประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน

             3. มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านศิลปะการแสดง

             4. มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงสามารถนาไปวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา  และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน

             5. มีประสิทธิภาพในการทางานร่วมกับผู้อื่น ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและองค์กร

             6. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร นำเสนอกระบวนการทางความคิดด้านศิลปะการแสดง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง

             7. สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

             ประกอบอาชีพ นักสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง ศิลปิน นักแสดง นักออกแบบท่าเต้น นักเต้น ผู้กำกับ การแสดง นักเขียนบทละคร ครูสอนนาฏศิลป์และการแสดง ในโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2) (โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน) ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ นักจัดกระบวนการ ประกอบอาชีพส่วนตัว โดยใช้ทักษะความสามารถ    ความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์จากวัฒนธรรมไทย

วิชาเอกและกลุ่มวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

- จ่านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง