top of page

ผศ. ดร.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง
Lecturer in the Performing Arts Department
表演艺术系讲师

ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ผศ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ จบปริญญาตรี การแสดงและการกำกับการแสดง ปริญญาโทการบริหารงานวัฒนธรรม ศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา สอนละครในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ทำงานละครทั้งในนักฐานะนักแสดงละครเวที นักเต้น และผู้กำกับการแสดง มากว่า ๒๐ ปี และยังเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง "กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์" กลุ่มคนที่สนใจทำงานด้านการพัฒนามนุษย์และชุมชน

มีความเชี่ยวชาญ ด้านการแสดง การกำกับการแสดง การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศิลปะและการละคร และสนใจงานวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และชุมชนผ่านกระบวนการสหศาสตร์: ศิลปะ การละคร วิทยาการเรียนรู้ และศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปัจจุบันยังทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมตะวันออกตามทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. ละครเพื่อการเรียนรู้ในมิติต่างๆ เช่น ละครพิพิธภัณฑ์ ละครในศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชน ละครในชุมชน
2. การพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
3. การวิจัยด้านละครและศิลปะเพื่อการดูแลสุขภาพ
4. การขับเคลื่อนชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมและการสร้างคนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
6. วิทยาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามิติความเป็นมนุษย์

ผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ข้อมูลจากระบบ E-Research Buu

งานวิจัย
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2566). การพัฒนาผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม ชุมชนสวนท้องร่องริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลคลองจุกกระเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 15(2), 151-167.

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2564). การสร้างเสริมลักษณะนิสัยของเยาวชนในมิติความเป็นมนุษย์ด้วยกระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้เรื่องบางปะกงสายน้ำแห่งมังกร. วารสารศิลปกรรมสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14(2), 72-94.

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2564). การปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และชีวทัศน์ด้วยกระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้.วารสารดนตรีและการแสดง, 7(1), 144-161.

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และสมสิทธิ์ อัสดรนิธี. (2564). กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำบางปะกง บนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบองค์รวม. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 23(1), 76-92.

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ สมสิทธิ์ อัศดรนิธี และกัญจน์ ทัตติยกุล. (2563). กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำบางปะกง.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 28(2), 265-294.

bottom of page