top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

วิชาแกน

7030364

Innovation from Tradition Project โครงการสร้างนวัตกรรมจากขนบวิถี

ผู้สอน:

ดร.ณัฏฐนันธ์ เอื้อศิลป์ / ผศ.ดร.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ชั้นปีที่ 3

77020264

การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้างความบันเทิง (Digital Media Practice for Entertainment)

ผู้สอน:

อ.มโน วนเวฬุสิต

ชั้นปีที่ 2

77010164

แก่นดนตรีและการแสดง Essence in Music and Performing Arts

ผู้สอน:

อ.นพพล จำเริญทอง

ชั้นปีที่ 1

bottom of page