top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

วิชาแกน

77730164

Music History III

ผู้สอน:

อ.ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ

ชั้นปีที่ 3

77030364

โครงการสร้างนวัตกรรมจากขนบวิถี

ผู้สอน:

อ.นพพล จำเริญทอง /อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน/อ.พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

ชั้นปีที่ 3

77020264

Digital Media Practice for Entertainment การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้างความบันเทิง

ผู้สอน:

ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล /อ.ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ชั้นปีที่ 2

77010164

Essence in Music and Performing Arts แก่นดนตรีและการแสดง

ผู้สอน:

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย / อ.ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ชั้นปีที่ 1

bottom of page