top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วิชาแกน

77020264

Digital Media Practice for Entertainment

ผู้สอน:

ธนะรัชต์ อนุกูล

ชั้นปี 2

77030159

ดนตรีและการแสดงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ผู้สอน:

มารุต จิรชุติพร

ชั้นปี 3

77010164

แก่นดนตรีและการแสดง

ผู้สอน:

คอลิด มิดำ

ชั้นปี 1

bottom of page