top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
photograph11_41662.png

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77330262

Music in Entertainment Business

ผู้สอน:

ธนพล ปิ่นแก้ว

ชั้นปี 3

77330462

FilmandTV Drama Production

ผู้สอน:

มโน วนเวฬุสิต

ชั้นปี 3

77220164

Script Writing foe On-Screen Content

ผู้สอน:

มโน วนเวฬุสิต

ชั้นปี 2

77140162

Creative Culture Entrepreneurial Project

ผู้สอน:

มโน วนเวฬุสิต

ชั้นปี 4

77120264

Principle of Digital Media Content Creation

ผู้สอน:

มโน วนเวฬุสิต

ชั้นปี 2

77120464

Essential Business Perspectives and Trends for Arts and Culture Business

ผู้สอน:

ศรัตรัง สารวัตร

ชั้นปี 2

77220464

Event Design and Management

ผู้สอน:

มารุต จิรชุติพร

ชั้นปี 2

77140462

Preparation for Internship

ผู้สอน:

มารุต จิรชุติพร

ชั้นปี 4

77110164

วัฒนธรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ผู้สอน:

มารุต จิรชุติพร

ชั้นปี 1

77120164

Cultural Product and Service Creation

ผู้สอน:

ณัฏฐนันธ์ เอื้อศิลป์

ชั้นปี 2

77110464

พื้นฐานการออกแบบเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน:

นัตพล ถ้ำมณี

ชั้นปี 1

77330162

การผลิตการแสดงสดและอีเวนต์

ผู้สอน:

กุนทรา ไชยชาญ

ชั้นปี 3