top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

รายวิชาเสรี / ศึกษาทั่วไป

77920564

Music Appreciation

ผู้สอน:

พัชระ ภูติวณิชย์

ทุกชั้นปี

77037859

การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

ผู้สอน:

ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ทุกชั้นปี

77037959

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

ผู้สอน:

พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

ทุกชั้นปี

77920364

วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิถีชีวิต

ผู้สอน:

กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ทุกชั้นปี

bottom of page