top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

รายวิชาเสรี / ศึกษาทั่วไป

77920464

ปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น

ผู้สอน:

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี

ทุกชั้นปี

77037959

Arts adn creative (ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์)

ผู้สอน:

อ.พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

ทุกชั้นปี

77920364

วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิถีชีวิต

ผู้สอน:

ผศ.ดร.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

ทุกชั้นปี

bottom of page