top of page

รู้จักกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ก่อนพบกันใน โครงการสัมมนาทางวิชาการดนตรีไทยสร้างสรรค์


รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ อาจารย์สังกัดภาควิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดทองศาลางาม กรุงเทพมหานคร ประกาศนียบัตรวิชานาฏศิลป์ชั้นสูง สาขาวิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพมหานคร การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมการดนตรี) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์เริ่มศึกษาดนตรีไทยอายุ ๑๑ ปี เมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นต้น ระดับชั้นกลาง และระดับชั้นสูง ของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร (หลักสูตร ๑๑ ปี) ครูดนตรีไทยผู้สอนตามระบบการสอน เช่น คุณครูมนตรี ตราโมท (ครูผู้ครอบจับมือครั้งแรก) คุณครูสอน วงฆ้อง คุณครูบาง หลวงสุนทร คุณครูเทียบ คงลายทอง คุณครูพริ้ง กาญจนผลิน คุณครูประสิทธิ์ ถาวร คุณครูสังเวียร ทองคำ คุณครูปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี คุณครูสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ คุณครูบุญช่วย โสวัตร คุณครูสงบ ธรรมวิหาร ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากคุณครูดนตรีหลายท่าน เช่น คุณครูจิตร เพิ่มกุศล (ต่อเพลงองค์พระพิราพ) คุณครูโองการ กลีบชื่น คุณครูสมภพ ขำประเสริฐ คุณครูสำราญ เกิดผล คุณครูพินิจ ฉายสุวรรณ ฯลฯ


ซึ่งอาจารย์ได้สร้างผลงานการประพันธ์เพลงไทยมากมายทั้ง เพลงกาญจนภูมินทร์ (พ.ศ. ๒๕๓๙ - รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ) เพลงโหมโรงราชภัฏ เพลงระบำทอผ้าเกาะยอ เพลงพญานาคเถา (๒๕๕๗) เพลงโหมโรงสาธุการ (๒๕๕๙) เพลงนางพญาเสือดำ (๒๕๖๑) เพลงผกาภิรมย์ (๒๕๖๑) เพลงตับ เรื่อง “หมูป่า ขุนน้ำนางนอน” (๒๕๖๑) ประกอบด้วยเพลงกราวหมูป่า เพลงหมูป่าเข้าถ้ำเพลงขุนน้ำนางนอน เพลงซีล ฮูย่า เพลงจ่าแซม เพลงผู้ว่าฯ สั่งการ เพลงล้านนารวมใจ เพลงตะลุงรังนก เพลงพลังจิตอาสา เพลงวิเทศแกล้วกล้า เพลงหมูป่าลาถ้ำ และเพลงรัวหมูป่า


นอกจากนี้ท่านยังได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายจนได้รับเกียรติคุณต่างๆทั้ง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๔๖ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับมหาบัณฑิต และระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัล “วัฒนคุณาธร” ปี ๒๕๕๕ จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลศาสตรเมธี (ดนตรีไทย) ปี ๒๕๖๑ จากมูลนิธิหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดู 756 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page