top of page

สุภัทรชัย จีบแก้ว

นักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการ

สำนักงานการศึกษา

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

038-102566 ต่อ 103

สุภัทรชัย จีบแก้ว จบการศึกษา
- พ.ศ.​ 2560 ปริญญา​โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาการบริหาร​ศิลปะ​และ​วัฒนธรรม​ (ศศ.ม.)​ คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​บูรพา
- พ.ศ.​ 2555 ปริญญาตรี​ ศิลปกรรมศาสตรบัณ​ฑิต​ สาขาดนตรีและ​การแสดง​ (ศป.บ.)​ คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา

ประสบการณ์​การทำงาน
- พ.ศ.​ 2561-ปัจจุบัน​ เป็นนักวิชาการ​ศึกษา​ สังกัดสำนักงานการศึกษา​ คณะดนตรี​และ​การ​แสดง​ ​มหา​วิทยาลัย​บูรพา
- พ.ศ.​ 2557-2560 เป็นเจ้าหน้าที่วิจัย​ สังกัดศูนย์​วิจัยและนวัตกรรม​วัฒนธรรม​และศิลปะ​ คณะดนตรี​และ​การ​แสดง​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา"

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
2. การจัดการวารสารดนตรีและการแสดง
3. การตรวจรูปแบบดนตรีและการแสดงนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี
4. การวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
5. การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
6. ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย

bottom of page