สุกัญญา จารุธัมโม

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานคณบดี

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

-

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

-