รายละเอียดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย        :    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
            ภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
            ชื่อปริญญาภาษาไทย        :    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
            ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Fine and Applied Arts (Music)
            อักษรย่อภาษาไทย           :    ศป.บ. (ดนตรี)
            อักษรย่อภาษาอังกฤษ       :    B.F.A (Music)


ปรัชญาของหลักสูตร      “สร้างบัณฑิตผู้มีคุณธรรม เข้าใจศิลปะ บูรณาการองค์ความรู้ เพื่ออนุรักษ์และสร้างดนตรีสู่สากล”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่น อย่างสม่่ำเสมอ
             2. มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านดนตรีในหลายบริบทและสามารถนำมาปรับประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน
             3. มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านดนตรี
             4. มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านดนตรี สามารถนำไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหา   และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน
             5. มีประสิทธิภาพในการท่างานร่วมกับผู้อื่น ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิด วัฒนธรรมและองค์กร
             6. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร นำเสนอกระบวนการทางความคิดด้านดนตรี โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง
             7. สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพ นักดนตรี ครูสอนดนตรี นักวิชาการทางดนตรี ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยใช้ทักษะความสามารถความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์จากความรู้ทางดนตรี

วิชาเอกและกลุ่มวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

- จ่านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง