top of page

MUSIC

Ellipse 2.png
วิชาเอกดนตรีไทย
กลุ่มวิชา
  • กลุ่มปี่พาทย์
  • กลุ่มเครื่องสาย
  • กลุ่มขับร้องเพลงไทย
musical-instrument68_41641.png
วิชาเอกดนตรีสากล
กลุ่มวิชา
  • กลุ่มทักษะดนตรีคลาสสิค
  • กลุ่มทักษะดนตรีสมัยนิยม
  • กลุ่มทักษะดนตรีแจ๊ส
  • กลุ่มทักษะขับร้อง
  • กลุ่มการปฏิบัติเทคโนโลยีดนตรี

Activity

Youtube Playlist

1280px-YouTube_full-color_icon_(2017).svg.png