top of page

Master's degree

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

Master of Fine and Applied Arts Program in Music and Performing Arts

mfa

ชื่อหลักสูตร
           ภาษาไทย :                             หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
           ภาษาอังกฤษ :                       Master of Fine and Applied Arts Program in Music and Performing Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
           ชื่อปริญญาภาษาไทย :         ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง)
           ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :   Master of Fine and Applied Arts (Music and Performing Arts)
           อักษรย่อภาษาไทย:               ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง)
           อักษรย่อภาษาอังกฤษ:         M.F.A. (Music and Performing Arts)


ปรัชญาของหลักสูตร                     “มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี

                                                         และการแสดงเพื่อขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัย ชุมชน สังคมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objective: PEOs)
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีสมรรถนะ ดังนี้

 1. มีความรู้ในหลักวิชาการด้านดนตรีและการแสดง มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีและการแสดง มีความรู้ในการพัฒนาดนตรีและการแสดงในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้

 2. สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อผลักดันในเกิดนวัตกรรมทางดนตรีและการแสดงจากโจทย์และความต้องการของสังคมปัจจุบัน

 3. มีทักษะด้านการวิจัยและการบูรณาการศาสตร์สามารถสร้างสรรค์งานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

 4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงอัตลักษณ์เฉพาะตัวและพัฒนาจากการปฏิบัติสู่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อประเทศและยั่งยืน

 5. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนักรู้และแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะเป็นผู้มีจรรยาบรรณที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และไม่เกิดโทษต่อบุคคล สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

                    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต

                    มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม

แผน 1 แผน 1.1

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • เป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการทางสาขาศิลปะการแสดง หรือสาขาดุริยางคศาสตร์รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

  • เป็นผู้มีผลงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการวิจัย หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรก ไม่น้อยกว่าสองเรื่องในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี หรือ

  • เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี หรือการแสดง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ข้อ 17)

 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 อาจสมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

แผน 1 แผน 1.2

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย และคาดว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาในภาคนั้นแล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

 4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อมบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (ข้อ 17)

 5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ 1-4 อาจสมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

bottom of page