top of page
LOGO.png

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรี
สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 3

ACTION 3rd : Resonance, Reflection, and Stillness

24 เมษายน 2567 รูปแบบออนไลน์
ณ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

โดยความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบันประกอบด้วย

logo-human-naresuan.png

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

logo-fakku.png

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LpzzGjpm.png

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

MUPA LOGO formal.png

คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา

logo-skruart.png

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

logo-bpi.png

วิทยาลัยนฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Proceeding

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรี
สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ACTION 3rd

ปกเล่ม Action3rd_Page_1.jpg
แถบใส่ข้อความ.png

กำหนดการ

กำหนดการ

ระยะเวลาดำเนินการ

เปิดรับบทความฉบับเต็มและลงทะเบียน

15 ธันวาคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2567

  • Early Bird ฟรีค่าลงทะเบียนสำหรับ 15 ท่านแรก (สถาบันนอกภาคี)

15 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567

  • Regular

16 มกราคม 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

การชำระเงิน (ลงทะเบียนแบบ Regular)

16 มกราคม 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานและแจ้งผลพิจารณาผลงานที่ได้รับคัดเลือก

21 มีนาคม 2567

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

31 มีนาคม 2567

วันจัดส่งใบตอบรับ

ภายในวันที่ 7 เมษายน 2567

วันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ACTION

24 เมษายน 2567

เผยแพร่ Proceedings บนเว็บไซต์

31 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ : กำหนดการและรูปแบบการจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แถบใส่ข้อความ.png

การจัดเตรียมผลงาน

แถบใส่ข้อความ.png

เอกสารต้นฉบับ

ใช้กระดาษขนาด A4 ความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้า ขนาดกระดาษความกว้าง 21.0 ซม. ความสูง 29.7 ซม. (รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบบน 3 ซม. ขอบซ้ายและขวา 2 ซม. และขอบล่าง 2 ซม.

แถบใส่ข้อความ.png

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในรูปแบบปากเปล่า ใช้เวลาเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที คลิกเพื่อดูตารางนำเสนอ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล "นำเสนอดีเด่น"

แถบใส่ข้อความ.png

รูปแบบฟอนต์ที่กำหนด

บทความที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาไทยที่มีภาษาอังกฤษผสม ให้ใช้ตัวอักษร “CordiaUPC ขนาด 14” โดยกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ส่วน บทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร “CordiaUPC ขนาด 14” โดยกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า โดยเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละย่อหน้า

แถบใส่ข้อความ.png

Template

รูปแบบตัวอย่างผลงานต้นฉบับ
Download: [
Word] [PDF]

แถบใส่ข้อความ.png

สาขาที่เปิดรับ

ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ดนตรีตะวันตก งานสร้างสรรค์ทางดนตรี และสาขาดนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แถบใส่ข้อความ.png

CALL FOR PAPERS

ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ดนตรีตะวันตก งานสร้างสรรค์ทางดนตรี และสาขาดนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Early bird ฟรีค่าลงทะเบียนสำหรับ 15 คนแรก (สถาบันนอกภาคี)

15 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567

แถบใส่ข้อความ.png

คณะทำงาน

แถบใส่ข้อความ.png

สถานที่จัดงาน

MUPA LOGO formal for dark background.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102566 ต่อ 101
Contact:
mupabuu@go.buu.ac.th

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page