top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

#MUPAexp 🏅 สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร ที่ #คณะดนตรีและการแสดง เป็นยังไง ?!

สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการละคร

ที่ #คณะดนตรีและการแสดง เป็นยังไง ?!

ประสบการณ์ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส เฉพาะที่ MUPA
bottom of page