top of page

พิธีส่งมอบงาน ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มี พิธีส่งมอบงาน ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล (ประธานสาขาวิชาดนตรี) ได้ส่งมอบงานให้แก่ อาจารย์นพพล จำเริญทอง (ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง จากการปรับโครงสร้างการบริหารคณะดนตรีและการแสดง โดยยุบรวมการบริหารสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็น "สาขาวิชาดนตรีและการแสดง"

 

ประมวลภาพ พิธีส่งมอบงาน ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดงดู 102 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page