top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร สุธงษา นิสิตวิชาเอกดนตรีไทย ที่ได้รับเกียรติบัตรระดับ “ดี” ในการประชุม..

คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ

นายศุภกร สุธงษา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย

ที่ได้รับเกียรติบัตรระดับ “ดี” จากการนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการสร้างตะโพนของนายพนม พนมมรรค (ช่างยุ่น ชลบุรี) ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1และนิสิตคณะดนตรีและการแสดงอีก 4 ท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่

  1. นายเจตน์สฤษฎิ์ วิสิทธิวงศ์ บทความวิจัยเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตในงานดนตรีนิพนธ์ของ นายเจตสฤษฎิ์ วิสิทธิวงศ์ กรณีศึกษาเพลง Proclamation ประพันธ์โดย Ernest Bloch

  2. นางสาวบุณฑริกา จุลนพ บทความวิชาการเรื่องกรณีศึกษาความเชื่อมโยงของสำเนียงการเอื้อนและโน้ตประดับที่พบในการขับร้องเพลงคลาสสิก เพลงแจ๊ส และ เพลงสมัยนิยม

  3. นายอิทธิวัฒน์ ถาวร บทความวิจัย เรื่องศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลง Der Erlkönig ในการแสดงเดี่ยวของ อิทธิวัฒน์ ถาวร

  4. นายกฤษฎา ขาวผ่อง บทความวิจัยเรื่อง การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย : คณะศิษย์ทองหล่อ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare

Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page