ค่าธรรมเนียมการศึกษา | คณะดนตรีและการแสดง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะดนตรีและการแสดง

ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีีการศึกษา 2558-2562: คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ระดับปริญญาโท

บัณฑิตศึกษา
สาขาดนตรี
และการแสดง

นิสิตเต็มเวลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง                 232,000 บาท

ทั้งนี้ อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ยังไม่รวมรายการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง