ผศ.ศานติ เดชคำรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

Conductor วงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานติ เดชคำรณ ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสังกัดคณะดนตรีและการแสดง

ประวัติการศึกษา
- M.F.A. Conducting St. Petersburg State Academy of Culture, Russia 1995
- ศศ.บ. ดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 1985

ตำแหน่งวิชาการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 ก.ค. 2549 ถึงปัจจุบัน
- อาจารย์ 18 ม.ค. 2543 ถึง 26 ก.ค. 2549

ตำแหน่งบริหาร
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะดนตรีและการแสดง
20 ม.ค. 2557 ถึง 15 ม.ค. 2561
- ผู้รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะดนตรีและการแสดง
1 ต.ค. 2557 ถึง 15 ม.ค. 2557
- ผู้รักษาการแทนประธานสาขาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง
1 ต.ค. 2557 ถึง 15 ม.ค. 2557
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
16 ธ.ค. 2554 ถึง 1 ต.ค. 2556
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
16 ธ.ค. 2550 ถึง 15 ต.ค. 2554
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์
16 ธ.ค. 2546 ถึง 15 ต.ค. 2550

ผลงานทางวิชาการ
- การร้องโน้ตสากล 2548
- ทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2548
- ทฤษฎีการประสานเสียง 2558
- พื้นฐานการอำนวยเพลง 2560
- ผลงานด้านการอำนวยเพลง ก่อตั้งวงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Chorus) ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 และวงขับร้องประสานเสียงคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (MUPA Chorus) ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีกิจกรรมพอสังเขป ได้แก่ การแสดงคอนเสิร์ตฉลอง 50 ปีมหาวิทยาลัย การร่วมแสดงในเทศการดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 6 การแสดงในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องประสานเสียงระดับประเทศ “โครงการประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียงอุดมศึกษาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ เวทีหลักท้องสนามหลวง การแสดงในรายการ “ดนตรีกวีศิลป์” ทางช่องไทยพีบีเอส Thai PBS การแสดงในคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสมบททุนจัดตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา BUU Symphony Orchestra ณ โรงละครแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดตั้งวงขับร้องประสานเสียงคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (MUPA Chorus) โดยเข้าร่วมการแสดงในเทศการขับร้องประสานเสียง Thailand Choral Festival 2014, 2015, 2018 และ 2019 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเทศการขับร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2015 2016 และ 2018 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแสดงขับร้องประสานเสียงในงาน ADORATION มหากรรมขับร้องประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเข้าร่วมการแข่งขัน The 1st Lanna International Choir Competition ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ จังหวะเชียงใหม่ โดยได้เกียรติบัตรเหรียญทองระดับที่ 5

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. การอำนวยเพลง
2. การควบคุมวงขับร้องประสานเสียง
3. ทฤษฎีการประสานเสียง
4. การร้องโน้ตการอ่านโน้ตกันฟังแลการบันทึกโน้ต
5. การแสดงและการประกวดขับร้องประสานเสียง